Gebruiksvoorwaarden

De volgende voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en GoInfo B.V.. Door deze website te benaderen, te bekijken of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u eraan gebonden bent en verklaart u alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van die op het gebied van export en hernieuwde export, te zullen naleven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

GoInfo B.V. kan, zonder bericht aan u, deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze website te allen tijde wijzigen door deze kennisgeving aan te passen. GoInfo B.V. kan tevens te allen tijde zonder aankondiging verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten of programma's die op deze website worden beschreven.

Algemeen

Noch deze site, noch enig deel van de inhoud van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoInfo B.V. worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst ('gepost'), overgebracht of gedistribueerd, of worden gebruikt voor het maken van afgeleide werken, behoudens dat GoInfo B.V. u niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming verleent voor het benaderen en afbeelden van de webpagina's binnen deze site, uitsluitend op uw computer en voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik van deze website. Deze toestemming wordt u verleend op voorwaarde dat u de op deze website afgebeelde inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan die inhoud vergezeld gaat of die anderszins op deze site staan vermeld. Niettegenstaande het voorgaande geldt het volgende: op alle software en andere materialen die via deze site beschikbaar worden gesteld voor downloaden, weergave of ander gebruik en die eigen licentievoorwaarden, bepalingen en kennisgevingen hebben, zijn dergelijke voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen van toepassing.

Niet-naleving van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op deze site leidt tot automatische beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die u zijn verleend, en u dient alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die in u in uw bezit of onder uw gezag hebt, onverwijld te vernietigen. Behoudens de beperkte toestemming die u in de voorgaande alinea is verleend, verleent GoInfo B.V. u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander eigendoms- of intellectuele-eigendomsrecht. Niets van de inhoud op deze website mag worden gespiegeld op een andere website of in enig ander medium.

Disclaimer

Er wordt geen toezegging gedaan of garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, actueel of volledig is. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. GoInfo B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze website dat de informatie actueel is of dat de op deze website geplaatste informatie correct of volledig is. Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op deze website geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, enig product of enige andere zaak die op deze website wordt beschreven. GoInfo B.V. geeft geen garantie dat enig gemeld probleem door GoInfo B.V. wordt opgelost, ook niet indien GoInfo B.V. ervoor kiest om informatie te verstrekken met het doel een probleem op te lossen.

Vertrouwelijke informatie

GoInfo B.V. wenst van u via onze website geen vertrouwelijke informatie te ontvangen, noch informatie waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat alle informatie en al het materiaal dat aan GoInfo B.V. wordt toegezonden, geacht wordt NIET vertrouwelijk te zijn. Door GoInfo B.V. enige informatie of enig materiaal toe te zenden, verleent u GoInfo B.V. het onbeperkte, onherroepelijke recht die informatie of dat materiaal te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te uploaden, te plaatsen ('posten'), te verzenden, te distribueren, in het openbaar af te beelden, uit te voeren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken en die informatie of dat materiaal anderszins vrijelijk te gebruiken. U gaat er tevens mee akkoord dat het GoInfo B.V. vrij staat gebruik te maken van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken die u ons met welk doel dan ook toezendt. Wij zullen echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit naar buiten brengen dat u materialen of andere informatie aan ons hebt toegezonden, tenzij (a) wij uw toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) wij u er eerst van op de hoogte brengen dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site toezendt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt in combinatie met uw naam; of (c) wij daartoe van rechtswege worden gedwongen. Op personen terug te voeren informatie die u aan GoInfo B.V. verzendt ten behoeve van het ontvangen van producten of diensten, wordt behandeld overeenkomstig ons privacybeleid. Raadpleeg voor informatie over het privacybeleid van GoInfo B.V. het tabblad getiteld 'Privacyverklaring'.

Bedrijfsrelaties

Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar websites en informatiebronnen die niet van GoInfo B.V. zijn. GoInfo B.V. doet geen uitspraak of toezegging en geeft geen garantie met betrekking tot dergelijke websites of informatiebronnen van derden waarnaar wordt verwezen of die vanaf een GoInfo-site toegankelijk zijn. De aanwezigheid van een link naar een niet-GoInfo-website betekent niet dat GoInfo B.V. de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of de eigenaar ervan aanbeveelt. Bovendien is GoInfo B.V. geen partij in, en niet verantwoordelijk voor, transacties die u aangaat met derden, ook niet indien u van dergelijke derden verneemt (of links naar dergelijke derden volgt) op een GoInfo-site. Bijgevolg erkent en aanvaardt u dat GoInfo B.V. niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijk externe sites of informatiebronnen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, diensten, producten of andere materialen die aanwezig zijn op of beschikbaar zijn via die sites of informatiebronnen. Indien u een niet-GoInfo-website bezoekt, zelfs een website die het GoInfo-logo voert, wees u er dan van bewust dat die website onafhankelijk is van GoInfo B.V. en dat GoInfo B.V. geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere potentieel destructieve programma's, en om uw informatie te beschermen zoals u dat nodig acht.

Links naar deze site

Voor alle links naar deze website dient door GoInfo B.V. schriftelijk toestemming te worden verleend, met dien verstande dat GoInfo B.V. toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige pagina op deze website of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van deze site; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met GoInfo B.V.; (c) niet de indruk wekken dat GoInfo B.V. u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk over GoInfo B.V. wekken en geen schade berokkenen aan de goede naam of handelsmerken van GoInfo B.V.. Als aanvullende voorwaarde voor toestemming om naar deze website te linken, dient u ermee akkoord te gaan dat GoInfo B.V. deze toestemming om naar deze website te linken geheel naar eigen inzicht te allen tijde kan intrekken. U stemt ermee in om in een dergelijk geval onverwijld alle links naar deze website te verwijderen en het gebruik van enig handelsmerk van GoInfo B.V. te staken.

UITSLUITING VAN GARANTIE

GEBRUIK VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA'S EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD 'AS IS,' ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER MOGELIJK ONDER TOEPASSELIJK RECHT SLUIT GoInfo B.V. ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN UIT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE EIGENDOMS- OF INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT GoInfo B.V. GEEN ENKELE GARANTIE DAT DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, NAUWKEURIG EN FOUTVRIJ ZAL ZIJN. U BENT ZICH ERVAN BEWUST EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, INDIEN U MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERWERFT, U DIT DOET NAAR EIGEN OORDEEL EN VOOR EIGEN RISICO, EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGE DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEGEVENS OF SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORGAANDE UITSLUITING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL IS GoInfo B.V. JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT DEZE WEBSITE OF ENIGE VORM VAN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF VAN ENIGE WEBSITE OF INFORMATIEBRON WAARNAAR VANUIT DEZE WEBSITE WORDT VERWEZEN OF DIE VIA DEZE WEBSITE TOEGANKELIJK IS, OF VOOR HET GEBRUIK, HET DOWNLOADEN OF HET BENADEREN VAN ENIG MATERIAAL, ENIGE INFORMATIE, ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLOREN SPAARTEGOEDEN, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS, ZELFS NIET INDIEN GoInfo B.V. UITDRUKKELIJK VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ELKE RECHTSVORDERING, HETZIJ GEBASEERD OP OVEREENKOMST, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF WELKE JURIDISCHE GROND DAN OOK.

Voor bepaalde materialen, informatie, producten, software en diensten die via deze website worden aangeboden, kunnen aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen gelden. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren dergelijk aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen boven deze Gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg de toepasselijke overeenkomst of kennisgeving.